ఆవేదన దాటిన ఆలోచన

గడిచిపోయిన కాలం వొడిలో

శిలువైపోయిన సంతోషం

జ్ఞాపకం పేరుతో తిరిగొచ్చి

బాధల్ని రగల్చడమే కదా విచిత్రం


జ్ఞాపకం బాధగా రగులుతుంటే

ఆలోచనలు పొగగా అలుముకుంటాయి

ఆ ఆలోచనల్ని పట్టుకొని

కష్టాల వైతరణి దాటాలనుకుంటూ మొదలుపెట్టి

జీవితపు అవతలి వొడ్డు చేరటమే వైపరీత్యం


కనురెప్పలు స్రవించిన చీకటి చినుకులు

గుండెలో ఘనీభవించిన బాధలకు ద్రవరూపం ఇస్తాయి

ఆ కన్నీటితో బాధల మొక్కలు పెంచుతావో

మనసు ముత్యం కడుగుతావో

ఆ నిర్ణయం మాత్రం నీ దగ్గరే వుంది..!!
Category: