ఆత్మబధిర

ఎవరో పలకరిస్తున్నారు..

ఆ అస్పష్ట అలికిడి నా కోసమేనా?

ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు

ఆ గొంతులు పెగలడంలేదే.!!

పెదాలు మాత్రం కదులుతున్నాయి

వాక్య రూపం కలగకముందే

పదాల రెక్కలు మాయమౌతున్నాయి


దిక్కులు పగిలే అరుపులు కూడా

నిస్సత్తువగా నేల కొరుగుతున్నాయి

అది అరుపా? ఆక్రందనా? ఆదరింపా?

ఏదీ నాదాకా చేరందే?


ఏమైంది వీళ్ళకి

స్వరపేటికలు గ్రీష్మ కోయీలలయ్యాయి

సెలయేటి గలగలు

ఘనీభవించిన నిశబ్దం అయ్యాయి..


***

ఎక్కడో

మసి బారిన గుడ్డల్లో బాల్యపు పువ్వు

సీతాకోకచిలక రాగం పాడుతోంది

మరెక్కడో

వృద్ధాప్యపు దీపం

మిణుకు మిణుకు గీతం పలుకుతోంది..

నాకు మాత్రం ఏది వినపడట్లేదు

ఒకచోట

బిగించిన పిడికిలి

గొంతు డప్పు కొడుతొంది

ఇంకోచోట

పైకెత్తిన తుపాకి

శాంతిగీతం వెతుకుతోంది

నాకు మాత్రం తెలియటం లేదు..


అవునులే..!!

నా హడావిడి పరుగులలో

ఏ గుర్తు తెలియని మలుపులోనో

నా చెవి తలుపుల తాళం చెవి

జారిపోయింది కదా..!!


నా చెవులు తెరుచుకునేదెప్పుడో..!

ఆ గొంతులు వినేదెప్పుడో..!!
Category: