చీకటి పాట


చుట్టూ వసంత గీతికలే

కాని ఎక్కడ్నించో విషాదవీచికలు


అంతా ఆనందగానాలే

అంతలోనే అపశ్రుతులు


వెలుగు మధ్యలో నిలబడ్డా

మనసులో మసక చీకట్లు


అయినా చీకటికి వెలుగుకి

ఒక రెప్పపాటెగా దూరం


ఈ మెఘాలు దాటితే

అవతల ఆనంద ద్వీపం వుంటుందేమో..!!
Category: