ఆస్ట్రేలియా జంతువులు

(గత సంవత్సరం సిడ్నీ వెళ్ళినప్పుడు తీసిన చిత్రాలివి.)

నాకు కంగారు ఎక్కువనుకునేరు అది నా పేరు: ఆస్ట్రేలియా జాతీయ జంతువు


వుతికి వుతికి వెలిసిపోలేదు.. నా రంగే అంత.. తళ తళలాడే తెలుపు

కువ కువ - కిచ కిచ


నిజంగానే బ్రష్ చేసాను.. కావాలంటే చూడూ ఆఆఆ..