పురిటి నొప్పులు

ఏ భావం కుదరటంలేదు
ఏ కవిత కదలటంలేదు


తెల్లకాగితాలకు నీలి మరకల్ని పులిమి
చెత్తబుట్టలో పడేస్తున్నాను

ఎదేదో తలపుకొస్తున్నవి
ఎవేవో తొలుపుకొస్తున్నవి

ఇక్కడ సిటే బస్సులో సేట్లు దొరకటంలేదని కొందరు కొట్టుకుంటున్నారు
ఇంకెక్కడో అన్నం దొరకలేదని తుపాకి పట్టుకుంటున్నారు
వోట్లు దండుకునే కాలం వచ్చిందని కొందరు ప్రముఖులు కుళ్ళు కడుక్కుంటున్నారు

ఎదేదో తలపుకొస్తున్నవి
ఎవేవో తొలుపుకొస్తున్నవి

బిచ్చమెత్తే ముసలివాడు - పడుచుపిల్ల కాటుక కన్నులు
అత్తలు తగలబెట్టే కొడళ్ళు - తాగొచ్చి తన్నే మొగుళ్ళు

వెన్నెల రాత్రులు - చీకటి బ్రతుకులు
తోటలు... పూలు... స్వేదాలు... అలలు... రక్తాలు
ఎది రాయను... ఏమని రాయను


26 July, 1999
Category: