గుప్పెట తెరుచుకుంది..!

ఆశలు విరిశాయి

పొగమంచు పరుచుకుంది

కొత్తపువ్వులు విచ్చుకున్నాయి

సుర్యుడు నిద్రలేచి ఆకాశాన్ని ఆక్రమిస్తున్నాడు

ఇది వుదయం

****
బాధల గాయాలు మానాయి

జయజయధ్వానాలు మ్రొగాయి

శత్రువుల శవాలు వూరిచివర కాలుతున్నాయి

మా నెత్తిన కిరిటాలుపెట్టి సిం హాసనాలపై కూర్చోబెట్టారు

ఇదే విజయం
Category: