వాడు

వాడు
బేలగా చూస్తుంటాడు
నిస్సహాయంగా నిలబడుంటాడు..
వాడి మాసిన బట్టలూ వాడూనూ..


ఆరేళ్ళు నిండని వాడి అరచేతిని బిగించి
ఆశలన్నీ బంధించాననుకుంటాడు..!
అవన్నీ వెళ్ళసందుల్లోంచి జారిపోయి వాణ్ణి వెక్కిరిస్తుంటాయి
రాత్రిపూట వాడి కలల్లో..
వాడి పలకబలపాన్ని యంత్రం భూతం మింగేస్తుంటుంది
దేపావళికి ఫాక్టరీలో పంచిపెట్టే మిఠాయి పొట్లం...
అదొక్కటె వాడికి మిగిలే తీపిగుర్తు.


Dec 04, 1999
Category: