ఒక చిన్న నాటిక - ABC (A Skit on workplace safety)

A.B.C.
(A skit on workplace safety)


సీన్:1
(ఒక ఫాక్టరీలో)

(ఆనందం పని చేసుకుంటూ వుంటాడు. అప్పుడే అక్కడికి ఇంజనీర్ రవి వస్తాడు. లోపలికి వస్తూనే కాలు జారి పడతాడు. )

రవి: ఆనందం.. ఏంటిక్కడ.. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు. ఆయిల్ స్పిల్ అవ్వగానే తుడవమని... ఆనందం.. ఆనందం..!!

(ఆనందం పలకడు.. తన పనిలో బిజీగా వుంటాడు.)

రవి: పిలుస్తుంటె పలకవేం? ఆనందం.. ఆనందం.. అబ్బా..!

(అంటూ లేస్తాడు. ఆనందం దగ్గరకి వెల్తాడు)

రవి: ఏరా ఏమైంది నీకు.. పిలుస్తుంటే పలకవే?..!! హలో.. వినపడుతోందా..!! (స్వగతం) ఏమైంది వీడికి.. కొంపతీసి చెవుడేమైనా వచ్చిందా..? అందుకే చెప్పాను.. మెషీన్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కాటన్ పెట్టుకోరా అని.. వింటేనా?

(ఆనందం దగ్గరకి వెళ్ళి గట్టిగా అరుస్తాడు.. "ఆనందం..!!")

(స్వగతం: డౌట్ లేదు.. వీడికి చెవుడొచ్చింది).

(అనుకుంటూ అక్కడే మషీన్ పైన వున్న స్పానర్ కింద పడేస్తాడు. వెంటనే ఆనందం స్పానర్ వైపు చూస్తాడు)

ఆనందం: ఇదేంటిది ఇలా పడిపోయింది..??

(అంటూనే అది తీసి పైన పెడతాడు. రవి వైపు మాత్రం చూడడు)

రవి: ఆనందం.. అది పడేసింది నేనే.. ఇటు చూడు.. నేను రవిని..!!

(ఆనందం పట్టించుకోడు)

(రవి వెళ్ళి ఆనందం ముందు నిలబడతాడు. అయినా ఆనందం పట్టించుకోడు. రవి ఆనందం కళ్ళముందు చెయ్యి వూపుతాడు. అయినా ఆనందం తన పనిలో వుంటాడు. రవి ఎగురుతాడు.. అరుస్తాడు.. డాన్స్ చేస్తాడు అయినా ఆనందం పట్టించుకోడు)

రవి: (స్వగతం): డౌట్ లేదు.. వీడికి పిచ్చి పట్టినట్లుంది.. లేకపోతే కళ్ళముందు నేనుంటే వీడెంటి పట్టించుకోడు.

బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో గొంతు: నువ్వు ఎంత అరిచినా ఆనందానికి వినపడదు రవి..!!

రవి: ఎవరు.?. ఎవరది మాట్లాడేది..??

బ్యాక్‌గ్రౌండ్: నేనెవరో తెలుసుకోవాలని వుందా

రవి: ఎవరది.. నా పర్మిషన్ లేకుండా ప్లాంట్‌లోకి వచ్చింది?

(తెల్లటి డ్రస్‌లో ఆత్మారాం స్టేజి మీదకి వస్తాడు)

ఆత్మారాం: నేనే మాట్లాడింది..

(ఆనందం అప్పుడే టైం చూసుకోని ఏదో గుర్తుకు వచ్చినట్లు వెళ్ళిపోతాడు)

రవి: ఎవరు నువ్వు.. ఈ తెల్ల డ్రస్సేమిటి? ప్లాంట్‌లోకి వచ్చేటప్పుడు యూనిఫార్మ్ వేసుకోవాలి.. తలకి హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి.. నిన్ను లోపలికి పంపించిందెవరు?

ఆత్మారాం: నన్ను ఒకడు పంపించేదేమిటి.. నువ్వెట్లా వొచ్చావో నేనూ అట్లే వచ్చాను..!

రవి: నేను ఇక్కడ ఇంజనీర్‌ని.. నేను రావటానికి నువు రావటానికి తేడాలేదూ..? ఎవరు నువ్వు?

ఆత్మారాం: నేనా.. ఆత్మని..!!

రవి: ఆత్మవా? ఎవరి ఆత్మవి?

ఆత్మా: ఇదుగో ఈ మెషిన్ వుందే.. ఆ మెషిన్ ఆత్మని..!!

రవి: (గట్టిగా నవ్వుతాడు) మెషీన్‌లకి కూడా ఆత్మలుంటాయా?

ఆత్మ: ఏం వుండకూడదా?

రవి: ఇంతవరకూ సినిమాల్లో మనుషుల ఆత్మలే చూసాను.. మెషీన్లకి, స్కూటర్లకి, ప్రెజర్ కుక్కర్లకి ఆత్మలుంటాయని నాకు తెలియదు.

ఆత్మ: అదే మా ప్రాబ్లం.. ఆ విషయం తెలిస్తే నా మోకాళ్ళకి, మోచేతులకి నొప్పులొచ్చినప్పుడు కనీసం ఇంత ఆయిల్ పోసేవాడివి.

రవి: అవును ఆయిల్ పొయ్యలేదు.. కాని ఆ విషయం నీకెలా తెలుసు?

ఆత్మ: చెప్పానుగా.. నేనే మెషిన్ ఆత్మనని

రవి: అయితే ఈ మెషిన కి ఎంత పవర్ అవసరమో చెప్పు?

ఆత్మ: నీకు తెలుసా?

రవి: తెలుసు

ఆత్మ: ఎంతో చెప్పు?

రవి: 200 మెగా వాట్స్.. అదికూడా ప్రతి గంటకొకసారి ఆఫ్ చెయ్యాలి.

ఆత్మ: మరి తెలిసినవాడివి.. పవర్ ఆన్ చేసి రెండు గంటలసేపు ఎక్కడికెళ్ళావు?

రవి: ఆసంగతి నీకెలా తెలిసింది?

ఆత్మ: చెప్పానుగా ఆత్మనని..!

రవి: అయితే నువ్వు మెషీన్‌లో వుండాలి కదా.. బయట ఏంచేస్తున్నావు?

ఆత్మ: ఎందుకంటే ఆ మెషీన్ చచ్చిపోయింది. మీ భాషలో చెప్పాలంటే బ్రేక్‌డౌన్ అయ్యింది. నువ్వు రెండుగంటలు హై వోల్టేజ్ కరెంటు పెట్టి చంపేశావు

రవి: కాని నేను అట్లా చాలాసార్లు చెశాను.. ఎప్పుడు ఇలా అవ్వలేదు

ఆత్మ: Just because you always did it that way, doesn't make it right.

రవి: నేనొప్పుకోను.. ఈ మెషిన్ గురించి నాకు తెలిసినంత ఎవరికీ తెలియదు

ఆత్మ: అవునా? ఓర్విల్ రైట్ గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా?

రవి: ఆయనెవరు.. కొత్త మేనేజరా?

ఆత్మ: కాదు రవి, రైట్ బ్రదర్స్ అని వున్నార్లే వాళ్ళలో ఒకడు.

రవి: నాకు తెలుసు.. విమానం కనిపెట్టారు కదూ?

ఆత్మ: అవును.. 1908 సెప్టెంబరు 17న ప్రపంచంలోనే మొదటి విమాన ప్రమాదం జరిగి ఒకతను చనిపోయాడు. ఆ విమానానికి పైలెట్ ఎవరో తెలుసా?

రవి: తెలియదు

ఆత్మ: ఆ విమానాన్ని కనిపెట్టిన ఓర్విల్ రైట్

రవి: అంటే?

ఆత్మ: అంటే When safety fails, It doesn't matter if you are an expert.. Mishap happens.

రవి: ఎలాంటి విషయాలు మాకు సేఫ్టీ డ్రిల్ లో చాలా చెప్తారు.. నేను చాలా సార్లు సేఫ్టీ స్లోగన్ కాంటెస్ట్‌లో ప్రైజ్ కూడా తెచ్చుకున్నాను తెలుసా.

ఆత్మా:ఏదీ ఒకటి చెప్పు

రవి: Safety doesn't slow the job down but mishaps do

ఆత్మ: బాగుంది కాని.. మైటైనెన్స్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ లేటౌతుందని ఆరు నెలలు నన్ను ఎందుకు అలా వదిలేసావు?

రవి: ఇదుగో సేఫ్టీ రూల్స్ మాకు తెలుసు.. చాలా వరకు అవన్నీ పాటిస్తాను తెలుసా?

ఆత్మ: చాలా వరకు పాటిస్తావా? అన్నీ ఎందుకు పాటించవు?

రవి: ఒక్కోసారి కుదరదు. జాబ్ ఇంపార్టెంట్ కదా?

ఆత్మా: మరి నువ్వు చేసేది పార్ట్‌టైం జాబా? ఫుల్ టైం జాబా?

రవి: ఫుల్ టైం జాబే..

ఆత్మ: మరి సేఫ్టీ్‌ని ఎందుకు పార్ట్‌టైం చేస్తున్నావు?

రవి: అంటే

ఆత్మ: Safety is a full time job, don't make it a part time practice.

రవి: బాబూ ఆత్మారాం.. నువ్వు చెప్పేవన్నీ ఇంపార్టెంటే నాకు తెలుసు. అయినా ప్రతి నిముషం ఇక్కడ ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసా?

ఆత్మా: ఒక నిముషం ఇంపార్టెంటా? లైఫ్ ఇంపార్టెంటా?

రవి: లైఫే ఇంపార్టెంట్

ఆత్మ: So, It’s better to lose one minute in life... than to lose life in a minute. అంతేనా?

రవి: అవును అంతే..!

ఆత్మ: మరి ఒక్క పది నిముషాలకోసం నీ లైఫ్‌ని ఎందుకు పోగొట్టుకున్నావ్?

రవి: ఏంటి.. లైఫ్ పోగొట్టుకున్నానా? నేనేం పోగొట్టుకోలేదు.. చూడు నేను బాగానే వున్నాను..!!

ఆత్మ: అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు.. ఆనందం నువ్వు అరిచినా ఎందుకు వినలేదు? ఎందుకు చూడలేదు? అసలు ఆత్మనైన నేను నీకెలా కనిపిస్తున్నాను? ఆలోచించావా?

రవి: అంటే?

ఆత్మ: నువ్వు చచ్చి ఇప్పటికే పది రోజులైంది

రవి: మరి ఇప్పటిదాకా నాకెందుకు తెలియలేదు?

ఆత్మ: (వెటకారంగా) ఇప్పటిదాకా నీ జాయనింగ్ ఫార్మాలిటీస్ నడుస్తున్నాయిలే..!

రవి: నో నేను నమ్మను.. నేను చావలేదు.. అయినా నేను ఎమంత పెద్ద తప్పు చేశానని చావాలి..??

ఆత్మ: నీకు గుర్తులేదా? పద అక్కడ ఆనందం గోవిందం నీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు చూద్దాం.

సీన్ టూ:

(ఆనందం, గోవిందం ఇద్దరూ టీ తాగుతుంటారు. ఆనందం టీ తాగకుండానే గ్లాసు పెట్టేస్తాడు)


ఆనందం: రవిగారు చనిపోయక నాకు టీ తాగబుద్దెయ్యట్లేదు.

గోవిందం: పోనీలేరా.. పోయినోళ్ళ కోసం టిఫిన్‌లు టీలు మానేస్తామా చెప్పు.

ఆనందం: అదికాదురా ఈ టీ వల్లేకదా ఆయన చనిపోయింది

గోవిందం: టీ వల్ల చనిపోయాడా అదేంటి రా?

ఆనందం: అవును, పాపం ఆయనకి టీ వేడిగా వుంటే తప్ప తాగ బుద్దెయ్యదు. ఆ రోజు నైట్ డ్యూటీలో మేమిద్దరమే వున్నాం. రవిగారు "క్యాంటీన్‌కి వెళ్ళి టీ తాగుదాం" అన్నాడు. నేను "ఎందుకు సార్ ఇక్కడికే తెస్తారు కదా" అన్నాను. ఆయన పాపం నవ్వి - "వురేయ్ ఆనదం.. క్యాంటీన్‌లో తయారు చేసిన టీ సెక్యూరిటి కి ఇచ్చి, టైం ఆఫీస్‌లో ఇచ్చి, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చల్లగా అయిపోతుంది.. చల్లారిన టీ తాగడం కంటే ఇంత విషం తాగటం మేలు. అందుకే నేను ఎప్పుడూ క్యాంటీన్ దగ్గరకే వెళ్ళి టీ దించగానే తాగేస్తాను" అన్నాడు.

గోవిందం: టీ అంటే అంత ఇష్టమేమోరా ఆయనకి

ఆనందం: అవునురా.. నాకు అసలు టీ ఎలా తయారుచెయ్యాలి, ఏ రకం ఆకులతో ఏ రకం టీ తయారౌతుంది అన్నీ చెప్పాడు పాపం. ఇంతలో లేటైపోయిందని, మైన్ దారిలో కాకుండా ప్యాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్‌లో నించి కన్వేయర్ బెల్ట్ల కిందనుంచి దూరుతూ వెళ్ళాడు. అక్కడ ఫోర్‌మెన్ అప్పుడే ఒక కునుకేశాడు. బెల్ట్లో ఏదో ప్రాబ్లం వుంది, టక్కున మెటీరియల్ అంతా ఆయన మీద పడిపోయింది.

గోవిందం: అయితే వేడి వేడి టీ అన్నాడే గాని తాగనే లేదన్నమాట.

ఆనందం: అదే మరి.. ఆఫీసులోనే వుంటే కనీసం చల్లటి టీ అయినా దక్కేది.. ఆయన ప్రాణమూ దక్కేది.

గోవిందం: సరేలేరా.. పద పోదాం.

(ఇద్దరూ లేచి వెళ్ళిపోతారు)

(ఆత్మారాం, రవి ఇద్దరు ప్రవేశిస్తారు)

రవి: ఇది అన్యాయం..!

ఆత్మ: ఏంటి అన్యాయం?

రవి: ఒక్క టీ కోసం వెళ్తే నన్ను చంపేశారు.. వాడెవడో నిద్రపోయాడు.. ఆ బెల్ట్‌లో ఏదో ప్రాబ్లం వుంది.. నేను రెండు సెకన్లలో దూరి వెళ్ళిపోయేవాణ్ణి.. సరిగ్గా అప్పుడే అది తెగాలా?

ఆత్మ: ప్రమాదాలు అలాగే జరుగుతాయి. చిన్న చిన్న పొరపాట్లు.. అన్నీ కలిపితే పెద్ద డిజాస్టర్. They might be trivial things with least probability.. but you forgot that there is probability.


రవి: తప్పైపోయింది.. ఇంకెప్పుడు ఇలా నిర్లక్ష్యం చెయ్యను. నన్ను మళ్ళి బ్రతికించు. ప్లీజ్.. నన్ను బతికించు

(లైట్స్ డిం. వాయిస్ ఓవర్: నన్ను బతికించు.. ఇంకెప్పుడు నిర్లక్ష్యం చెయ్యను.. తప్పైపోయింది. నన్ను బతికించు..)


(లైట్స్ ఆన్..)

(రవి ఆయిల్ మీద కాలేసి పడిపోయున్నాడు. ఆనందం, గోవిందం కంగారుగా అతన్ని లేపుతున్నారు)

ఆనందం: సార్.. రవి గారు..!

రవి: (కళ్ళు మూసుకోనే) నన్ను బతికించండి.. తప్పైపోయింది.. నన్ను బతికించండి

గోవిందం: సార్.. మీరు బతికే వున్నారు..

రవి: (కళ్ళు తెరచి లేచి కూర్చొని) ఏమైంది? నాకేమైంది?

ఆనందం: రవి గారు.. మీరు ఇక్కడ ఆయిల్ మీద కాలేసి జారి పడ్డారు.. ఆ తరువాత ఏమిటో బతికించమంటూ..!!

రవి: ఓహ్.. స్పృహ తప్పానా..!! (అంతలోనే ఏదో గుర్తుకు వచ్చినట్టు) ఆనందం..!! వెంటనే ఆ మెషీన్ ఆఫ్ చెయ్యి. గోవిందం ఇక్కడ ఆయిల్ క్లీన్ చెయ్యి. నేను ప్యాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్‌కి వెళ్ళి బెల్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేసి వస్తాను.

(రవి వెళ్ళబోతాడు)

ఆనందం: ఏంటిది సార్.. ఏమైంది మీకు?

రవి: (ఆగి వెనక్కి తిరిగి) రేపు సేఫ్టీ డేకి నాటకం వెద్దామనుకున్నాం కదా.. దానికి కథ దొరికింది. నాటకం పేరు - ఏ.బీ.సి

ఆనందం & గోవిందం: అంటే

రవి: Always Be Careful.
(ఒక మిత్రుడి కోరిక పై వర్క్‌ప్లేస్ సేఫ్టీ (workplace safety) అనే అంశంపై వ్రాసిన చిన్న నాటిక ఇది. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ప్రదర్శించదలిస్తే నిరభ్యంతరంగా తీసుకోండి. తెలియజేస్తే మరీ సంతోషం..!!)
Category:

1 వ్యాఖ్య(లు):

చక్రం చెప్పారు...

చాలా బాగుంది.