"సాక్షి"లో నా కథ - "అయిదు వందల రూపాయల నోటు"

ఈ రోజు (19.09.2010) "సాక్షి" ఆదివారం అనుబంధంలో నా కథ "అయిదు వందల రూపాయల నోటు" ప్రచురించారు.  చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్తారు కదూ..!

అంతర్జాలంలో చదవాలనుకునే వారికి ఇదుగో ఇదీ లింకు: "అయిదు వందల రూపాయల నోటు"


ఈ కథకి బ్లాగ్మిత్రుడు అన్వర్ బొమ్మవెయ్యడం మరో విశేషం.