గుండీలు (అనువాద కథ)

(సాక్షి ఫ్యామిలీ అనుబంధంలో 17 నవంబరు, 2011న ప్రచురితం)