ఈ రోజు సాక్షి లో నా కథ - "పరపతి"


ఈ రోజు సాక్షి ఆదివారం అనుబంధంలో నా కథ "పరపతి" ప్రచురించారు. కథకు లింకు ఇదిగో ఇక్కడ: - పరపతి
చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్తారు కదూ..!!