ఆదర్శవివాహం (కథ)

(ఈ కథ ప్రముఖ అంతర్జాల పత్రిక సంపుటిలో ప్రచురితం)