రాజస్థానీ బొమ్మలాట

ఈ మధ్య రాజస్థానీ బొమ్మలాట చూసే అవకాశం కలిగింది. ఆ వీడియోలలో కొన్ని మీ కోసం.

ఇవి చూశాక మన తోలుబొమ్మలాట లాగానే ఇదీ ఎంతో నేర్పు అవసరమైన కళ అని మీరూ వొప్పుకుంటారు..!!

.

ఇది హీరోయిన్

.

.

ఇది కమెడియన్

.

.

ఇది మన హీరో

.


.

మరి విలన్ అంటారా...?? ఇలాంటి కళల్ని మర్చిపోతున్న మనం లేమూ...??