పునరపిజననం

నిన్ను చూస్తాను

మాయదారి ముసుగులన్నీ తొలగిపోతాయి

మనసు ఖాళీ అవుతున్నకొద్ది గుండె బరువెక్కుతుంది

ఘనీభవించిన వేదనలన్ని కరిగి కన్నీరౌతాయి
నీ కళ్ళలోకి చూస్తాను

ఒంటరి నక్షత్రాలు తళుక్కుమంటాయి

ఒక చిరునవ్వు రెక్కలు కట్టుకొని

బాధల్ని మోసుకుంటూ దీవి దాటి పారిపోతుందిమళ్ళి నేను నా లోకంలోకి వస్తాను

పసిపిల్లాడినై కేరింతలు కొడుతూ

నా తొలి అడుగులను మోసుకుంటూ

నువ్వు మాత్రం అక్కడే వుంటావు

మళ్ళి నాకోసం ఎదురుచూస్తూ..(16 నవంబరు 1999)
Category: